Tytuł zastępczy

Regulamin Helkra Profit

 

 1

 

 REGULAMIN PROGRAMU

„Helkra Profit IX”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1. Organizatorem programu motywacyjnego „Helkra Profit IX”, zwanego dalej „Programem”, jest "HELKRA" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 03-236 Warszawa, ul. Annopol 4A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024117, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł wpłaconym w całości, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 118-15-87-586, posiadająca numer REGON 017242454, zwana dalej „Organizatorem”.

 

1.2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

 

1.3. Program organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

1.4. Program prowadzony będzie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

 

1.5. Celem Programu jest promocja Organizatora i jego produktów.

 

1.6. Zamierzeniem Organizatora ani celem akcji nie jest utrudnianie dostępu do rynku innym podmiotom oferującym do sprzedaży produkty odpowiadające rodzajowo produktom z oferty Organizatora (zwanym dalej: „Innymi Podmiotami”), w szczególności warunki udziału w Programie oraz warunki zdobywania nagród nie są w żaden sposób uzależnione od liczby produktów Innych Podmiotów do sprzedaży których doprowadził uczestnik Programu zarówno w czasie trwania Programu, jak i po jego zakończeniu.

 

1.7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą ogłaszane z 14-dniowym wyprzedzeniem na Stronie Internetowej Programu oraz w siedzibie Organizatora.

 

1.8. Dla potrzeb Programu przyjęto następujące definicje:

a) Katalog Nagród – lista Nagród oferowanych Uczestnikom w ramach Programu, zawierająca wskazanie liczby Punktów, jakimi dysponować musi Uczestnik, aby otrzymać daną Nagrodę, zamieszczona i aktualizowana na Stronie Internetowej Programu.

 

b) Nagroda – karta premiowa Sodexo, doładowanie karty premiowej Sodexo, kupony premiowe, na które można wymienić Punkty.

2

 

 

c) Punkty – punkty przyznawane Uczestnikom Programu na zasadach określonych Regulaminem. Wymianie na Nagrodę podlegają tylko zdobyte Punkty zwalidowane, zweryfikowane przez Organizatora.

 

d) Regulamin – niniejszy regulamin Programu „Helkra Profit IX”.

 

e) Strona Internetowa Programu – serwis internetowy o adresie www.helkraprofit.pl.

 

f) Uczestnik – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, spełniająca warunki przewidziane Regulaminem, która zgłosiła swój udział w Programie na warunkach określonych Regulaminem.

 

g) Wartość Punktowa – liczba Punktów zebranych w Programie, którymi musi dysponować i które musi wymienić Uczestnik, aby otrzymać daną Nagrodę.

 

h) Zadanie – zadanie polegające na doprowadzaniu do sprzedaży klientowi końcowemu Produktów.

 

i) Produkty – produkty dostępne w ofercie Organizatora w czasie trwania Programu.

 

II. UCZESTNICY

 

2.1. Program przeznaczony jest dla:

a) pełnoletnich osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 

b) osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 

które zaopatrują się w Produkty bezpośrednio u Organizatora. Uczestnikami mogą być powyższe osoby lub podmioty, o ile prowadzą sklepy z artykułami biurowymi i innymi artykułami z oferty Organizatora. Uczestnikiem Programu może zostać tylko osoba lub podmiot spełniający warunki wskazane w zdaniu pierwszym i drugim niniejszego punktu, który otrzymał zaproszenie do udziału w Programie od Organizatora na warunkach przewidzianych Regulaminem.

2.2. Podanie danych, w tym danych osobowych, związanych z Programem jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Programie.

2.3. W Programie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz podmiotów działających na zlecenie Organizatora w zakresie obsługi Programu, a także członkowie rodzin wymienionych osób. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, krewnych w linii bocznej, powinowatych i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

III. PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU

3

 

 

3.1. Podmioty spełniające warunki opisane w pkt 2.1. mogą przystąpić do Programu w każdym momencie jego trwania.

 

3.2. Aby wziąć udział w Programie, podmioty spełniające warunki opisane w pkt 2.1. powinny zgłosić przedstawicielowi handlowemu Organizatora chęć uczestnictwa w Programie. Organizator przekaże uczestnikowi login i hasło do logowania się na Stronie Internetowej Programu. Przy pierwszym logowaniu na stronie Programu Uczestnik powinien zaakceptować treść niniejszego Regulaminu, a następnie podać dane: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon komórkowy wraz z nazwą i miejscem prowadzenia działalności gospodarczej (w przypadku Uczestników wskazanych w pkt 2.1.a)) lub nazwy i adresu siedziby podmiotu (w przypadku Uczestników wskazanych w pkt 2.1.b)), wraz z podaniem numeru telefonu i adresu e-mail.

 

3.3. Po otrzymaniu danych, o których mowa w pkt 3.2. powyżej, Organizator przesyła Uczestnikowi wiadomość e-mail informującą o dokonaniu rejestracji. Od tego momentu Uczestnik może brać udział w Programie.

 

3.4. Osoba przystępująca do Programu ma obowiązek podania Organizatorowi danych aktualnych i zgodnych ze stanem rzeczywistym, a Uczestnik ma obowiązek ich aktualizacji w razie zmiany w czasie trwania Programu.

 

3.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez osobę lub podmiot przystępujący do Programu nieprawdziwych lub niekompletnych danych lub niedokonanie przez Uczestnika stosownej ich aktualizacji. Przesłanie komunikacji bądź Nagród w Programie z wykorzystaniem danych podanych przy przystąpieniu do Programu lub w dalszym toku Programu przez Uczestnika uważa się za skutecznie dokonane wobec Uczestnika. Zwycięzca przyjmuje również do wiadomości, że z tytułu wymiany zdobytych Punktów na Nagrody z Katalogu Nagród zostanie wystawiona na rzecz zwycięzcy faktura VAT, która będzie udostępniona zwycięzcy w wersji elektronicznej na Stronie Internetowej Programu. Wystawienie faktury VAT na rzecz zwycięzcy nie wiąże się dla zwycięzcy z powstaniem jakiegokolwiek zobowiązania wobec Organizatora, faktura ma na celu wyłącznie udokumentowanie przekazania zwycięzcy Nagrody.

 

3.6. Wszelkie działania podjęte z wykorzystaniem loginu i hasła Uczestnika, w tym zamówienie Nagrody, traktowane są jako działania Uczestnika.

 

3.7. Przystąpienie do Programu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

 

3.8. Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Programie poprzez wysłanie z zakładki „Kontakt” na Stronie Internetowej Programu wiadomości o treści „Rezygnuję”.

 

IV. ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE

 

4.1. Program polega na tym, że Uczestnicy są premiowani przez Organizatora poprzez przyznawanie im Punktów za zakup Produktów objętych Programem.

 

4.2. Organizator będzie przyznawał Uczestnikom Punkty na podstawie wartości wystawionych przez Organizatora faktur dokumentujących zakup Produktów (stosując przelicznik 1 zł = 1 Punkt). Punkty będą przyznawane jako Punkty tymczasowe, niepodlegające wymianie na Nagrody z Katalogu Nagród. Z momentem

4

 

 

opłacenia faktury, nastąpi walidacja Punktów tymczasowych na Punkty do wydania. Punkty do wydania będą mogły zostać wymienione na Nagrody z Katalogu Nagród.

 

4.3. Organizator może przyznać Uczestnikowi dodatkowe Punkty za zakup konkretnych Produktów. Organizator będzie informować Uczestników poprzez Stronę Internetową Programu o Produktach premiowanych dodatkowymi Punktami.

 

4.4. Punkty przyznane przez Organizatora są rejestrowane na koncie Uczestnika. Informacja dla Uczestnika o liczbie Punktów będzie uwidoczniona po zalogowaniu na koncie Uczestnika. Uczestnik będzie widział zarówno liczbę posiadanych Punktów tymczasowych, jak i liczbę Punktów do wydania.

 

4.5. Organizator zastrzega sobie prawo do korekty liczby Punktów naliczonych Uczestnikowi, w tym do anulowania części lub wszystkich naliczonych Punktów w razie braku podstawy do ich przyznania. Organizator poinformuje Uczestnika o przyczynie korekty.

 

4.6. Uczestnik nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią. W razie przejścia prawa do Nagrody na następców prawnych Uczestnika pod tytułem ogólnym, warunkiem wydania Nagrody następcy prawnemu jest przekazanie Organizatorowi co najmniej kopii postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po Uczestniku. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, chyba że Organizator postanowi inaczej.

 

4.7. W przypadku zaistnienia wątpliwości czy Uczestnik Programu spełnił wszystkie wymogi zawarte w niniejszym Regulaminie, Organizator ma prawo wstrzymać się z wydaniem Nagrody, do czasu wykazania przez Uczestnika Programu, że spełnił on wszystkie wymogi zawarte w niniejszym Regulaminie.

 

V. NAGRODY W PROGRAMIE

 

5.1. Uczestnik może wymienić zgromadzone Punkty do wydania na Nagrody. Nagrodami w Programie są Karty Premiowe Sodexo, doładowania kart premiowych oraz kupony premiowe.

 

5.2. W celu otrzymania Nagrody Uczestnik musi spełnić następujące warunki:

a) zgromadzić liczbę Punktów do wydania co najmniej równą Wartości Punktowej wybranej Nagrody oraz

 

b) złożyć zamówienie na wybraną Nagrodę wypełniając formularz zamówienia Nagrody dostępny na Stronie Internetowej Programu nie później niż do dnia 31 stycznia 2020 r., poprzez podanie następujących danych:

 

(i) imię i nazwisko, nazwa Uczestnika Programu;

 

(ii) wskazanie Nagrody, którą Uczestnik Programu chce otrzymać;

5

 

 

(iii) adres, na który ma zostać dostarczona Nagroda.

 

5.3. Nagroda nie zostanie wydana (przekazana), jeżeli liczba Punktów do wydania zgromadzonych przez Uczestnika Programu będzie mniejsza niż liczba Punktów wymaganych do przyznania Nagrody wybranej przez Uczestnika Programu. O niewydaniu Nagrody z przyczyn wskazanych w zdaniu poprzednim Organizator poinformuje Uczestnika Programu poprzez wyświetlenie odpowiedniej informacji na stronie z potwierdzeniem zamówienia Nagrody. W przypadku zamówienia Nagrody o Wartości Punktowej większej niż liczba Punktów do wydania przyznanych dotychczas Uczestnikowi, Nagroda nie zostanie Uczestnikowi wydana, a zgromadzone przez niego Punkty do wydania nie zostaną odjęte z jego konta.

 

5.4. Uczestnik nie może wymienić Punktów na ekwiwalent pieniężny ani na Nagrody spoza Katalogu Nagród.

 

5.5. Mając na względzie fakt, iż jedną z Nagród jest doładowanie Karty Premiowej Sodexo, w celu wydania tej Nagrody, Organizator przekaże zwycięzcom, na ich zamówienie, Kartę Premiową Sodexo, na którą następnie będą przekazywane zasilenia. Karta zostanie przekazana za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierem. Karta Premiowa Sodexo jest kartą przedpłaconą i identyfikuje wydawcę i upoważnionego użytkownika oraz uprawnia do wypłaty gotówki i dokonywania zapłaty. Karta Premiowa Sodexo pozostaje własnością jej wydawcy. W przypadku zgubienia, kradzieży lub innej utraty posiadania Karty Premiowej Sodexo oraz w razie ujawnienia danych Karty Premiowej Sodexo osobie nieuprawnionej Uczestnik lub posiadacz Karty Premiowej Sodexo zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt telefonicznie do wydawcy – Alior Bank S.A. (tel. 58 308 50 00) lub w inny sposób określony przez Regulamin Użytkowania Karty Premiowej Sodexo, celem jej zastrzeżenia. Wszelkie inne problemy z Kartą Premiową Sodexo Uczestnik lub posiadacz Karty Premiowej Sodexo zgłasza do jej wydawcy. Karta Premiowa Sodexo jest aktywna przez okres maksymalnie 2 lat od daty jej wystawienia. Koszt przekazania Karty Premiowej Sodexo leży po stronie Organizatora. Na zamówioną Kartę Premiową Sodexo będą przekazywane doładowania.

 

5.6. Po prawidłowym wypełnieniu formularza zamówienia Nagrody Uczestnik otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia na adres email podany przy zgłoszeniu do Programu.

5.7. Po przyjęciu zamówienia przez Organizatora nie może być ono zmienione ani odwołane.

 

5.8. Przyjmuje się, iż Uczestnikiem Programu uprawnionym do odbioru Nagrody jest Uczestnik Programu, którego dane wskazane są w formularzu zamówienia.

 

5.9. Uczestnik dokonujący odbioru Nagrody, zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego celem potwierdzenia jego tożsamości.

 

5.10. W momencie przyjęcia zamówienia Nagrody z konta Uczestnika zostaje odjęta liczba Punktów odpowiadająca Wartości Punktowej zamówionej Nagrody, z zastrzeżeniem postanowień punktu 5.4.

 

5.11. Zamówienia na Nagrody mogą być składane do dnia 31 stycznia 2020 r. Jeżeli w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym Uczestnik nie złoży zamówienia na

6

 

 

Nagrodę, wówczas Punkty niewymienione na Nagrodę przepadają i zostają usunięte z Konta Uczestnika, a samo konto zostaje zablokowane. Uczestnikowi nie przysługuje żaden ekwiwalent za Punkty niewymienione w terminie podanym w zdaniu pierwszym niniejszego punktu.

 

5.12. Zamówienie Nagrody zostanie zrealizowane w terminie 21 dni kalendarzowych od daty potwierdzenia jego przyjęcia. Jeżeli w formularzu zamówienia Uczestnik nie podał adresu dostawy, za właściwy adres dostarczenia Nagrody uważa się adres korespondencyjny podany w Formularzu Rejestracyjnym.

5.13. Koszt dostarczenia Nagrody pozostaje po stronie Organizatora.

5.14. Uczestnicy wymienieni w punkcie 2.1. zobowiązani są do uwzględnienia zdobytych nagród w swoim przychodzie i odprowadzenia stosownego podatku.

 

5.15. Nagroda:

 

a) która nie zostanie odebrana przez Uczestnika,

 

b) której odbioru Uczestnik odmówił,

 

c) której potwierdzenia odbioru Uczestnik odmówił

 

przepada.

VI. REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU PROGRAMU

 

6.1. Reklamacje dotyczące przebiegu Programu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora w czasie trwania Programu, mogą być przekazywane na piśmie przedstawicielowi handlowemu Organizatora lub zgłaszane za pośrednictwem formularza kontaktowego na Stronie Internetowej Programu w terminie 60 dni od dnia zakończenia Programu, z dopiskiem „Reklamacja – Helkra ProfitIX”. O zachowaniu terminu do złożenia reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji na adres Organizatora.

 

6.2. Prawo złożenia reklamacji dotyczącej przebiegu Programu przysługuje jedynie Uczestnikom Programu.

 

6.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, nazwę Uczestnika/login, adres do korespondencji, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

 

6.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.

7

 

 

6.5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres Uczestnika podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

6.6. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej przewidzianej w niniejszym Regulaminie.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości nagrody. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem będą rozstrzygane przez sąd właściwy według właściwości ogólnej.

 

7.2. Zasady Programu określa wyłącznie Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny.

 

7.3. Regulamin Programu dostępny jest w czasie trwania Programu na Stronie Internetowej Programu oraz w siedzibie Organizatora.

 

7.4. Udział w Programie jest dobrowolny. Wzięcie udziału w Programie oznacza akceptację postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.

 

7.5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez "HELKRA" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 03-236 Warszawa, ul. Annopol 4A (administrator danych osobowych) w celu wzięcia udziału w Programie „Helkra ProfitIX”, w tym w szczególności celu wydania Nagród i rozpatrywania ewentualnych reklamacji, a także w celu promocji, reklamy i marketingu produktów (towarów oraz usług) "HELKRA" sp. z o.o.

 

7.6. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: kkorniluk@helkra.pl

 

7.7. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych, jakim jest marketing własnych produktów (towarów i usług) administratora [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO].

 

7.8. Podanie przez Uczestnika danych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych na potrzeby udziału w Programie „Helkra Profit IX” udział Uczestnika w nim nie będzie możliwy. Brak zgody Uczestnika na otrzymywanie komunikacji o charakterze marketingowym uniemożliwi przesyłanie informacji o atrakcyjnych dla Uczestnika ofertach produktów (towarów lub usług).

 

7.9. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Uczestnik ma prawo przeniesienia swoich danych do innego, wskazanego przez Uczestnika, administratora danych osobowych.

 

7.10. W przypadku, gdy Uczestnik uważa, że przetwarzamy dane w sposób niewłaściwy ma on prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

7.11. Dane Uczestnika będą przekazywane innym odbiorcom: Sodexo Benefits and Rewards Services Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w

8

 

 

Warszawie, ul. Kłobucka 25, która w imieniu Organizatora zarządza/administruje Programem „Helkra ProfitIX”, a także podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną dla Programu i firmom kurierskim

 

7.12. Dane Uczestnika będą przetwarzane przez okres uczestnictwa w Programie „Helkra Profit IX”. Po tym czasie dane będą przetwarzane wyłącznie przez okres oraz w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa, w szczególności do upływu okresu przedawnienia roszczeń Uczestnika wobec Organizatora.

 

Oferty Pracy