Tytuł zastępczy

Regulamin B2B

I. Definicje

1. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

a. Helkra – Helkra Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-236) przy ulicy Annopol 4A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000024117, o numerze NIP 1181587586, REGON 017242454, kapitał zakładowy 100 000 zł. Wpłacony w całości.
b. Helkra.pl – serwis internetowy prowadzony przez Helkra Sp. z o.o. umożliwiający Klientom zakup produktów na zasadach określonych w Regulaminie.
c. Użytkownik – podmiot, który spełnia warunki określone w Regulaminie, dokonał rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niego konto, i uzyskał dostęp do usług świadczonych przez Helkra Sp. z o.o. w ramach serwisu Helkra.pl
d. Regulamin – niniejszy Regulamin Helkra.pl
e. Konto – prowadzone przez Helkra Sp. z o.o. na serwisie Helkra.pl konto umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z serwisu Helkra.pl z wykorzystaniem Loginu i Hasła
f. Login – ciąg znaków alfanumerycznych lub adres e-mail konieczny do uzyskania dostępu do konta Użytkownika .
g. Newsletter – elektroniczna informacja o ofertach produktów przesyłanych do użytkowników 
h. Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu przez Użytkownika konta, dokonana na stronie Helkra.pl zgodnie z procedurą zakładania konta 
i. Kodeks Cywilny – ustawa z dn. 23 kwietnia 1964r. ( Dz.U. Nr.16. poz 93 ze zmianami)
j. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży produktów, w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy HELKRA a klientem z wykorzystaniem serwisu Helkra.pl

 


II. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udostępniania platformy Helkra.pl do sprzedaży produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez użytkowników z serwisu Helkra.pl dostępnego pod adresem www.helkra.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług
 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy regulamin jest regulaminem o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2002r. NR. 144, poz. 1204z póżn. zm.)
 3.  Prawa wyłączne do treści udostępnionych w ramach serwisu Helkra.pl wliczając w to elementy tekstowe, graficzne, dźwiękowe i układ strony, podlegają ochronie prawnej w szczególności przepisami ustawy z dnia 4 lipca 1994r, o prawach autorskich i prawach pokrewnych i przysługuje HELKRA lub podmiotom z którymi Helkra zawarł stosowne umowy.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu 
 5. Regulamin niniejszy jest dostępny do wglądu na stronie http://b2b.helkra.pl/pl-PL/article/4
 6. Helkra świadczy za pośrednictwem Helkra.pl określone poniżej usługi;
  a. Umożliwienie klientom zawierania Umów sprzedaży produktów na odległość
  b. udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Helkra.pl
  c) informowanie klientów o Produktach o Usługach Helkra za pośrednictwem Newsletter- ów przesyłanych pocztą elektroniczną 
 7. Użytkownikami Helkra.pl mogą być osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą .
 8. Korzystanie z serwisu Helkra.pl możliwe jest pod warunkiem spełniania przez System teleinformatyczny , z którego korzysta Użytkownik , minimalnych wymagań technicznych, tj. posiadanie najnowszej wersji przeglądarki internetowej obsługującej pliki Cookies i javascript oraz z zainstalowanym pluginem flash.

 

III. Warunki korzystania z helkra.pl

 

 1. Użytkownik posiada możliwość zakupu Produktów oferowanych za pośrednictwem Helkra.pl wyłącznie po dokonaniu rejestracji.
 2. Rejestracja nowego Użytkownika jest bezpłatna i pozwala na korzystanie z platformy Helkra.pl. W celu dokonania rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie www.helkra.pl 
 3. Rejestracji osoby fizycznej, korzystającej z helkra.pl w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej, a także wszystkich dalszych czynności tych podmiotów w związku z korzystaniem z Helkra.pl , może dokonać osoba, która jest umocowana do reprezentacji lub zaciągania w ich imieniu wszelkich zobowiązań związanych z rejestracją 
 4. W celu rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie : 
  1. a. Pełnej nazwy ( firmy) podmiotu rejestrowanego, numeru NIP, pełnego adresu siedziby firmy wraz z nazwą kraju i regionu ( województwa) , imienia, nazwiska oraz adresu e-mail.
 5. Helkra ma prawo do zażądania od Użytkownika uwiarygodnienia jego danych.
 6. Po wypełnieniu formularza rejestracji na podany w nim kontaktowy adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem Rejestracji. Po potwierdzeniu Rejestracji dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Helkra , której przedmiotem są usługi świadczone przez Helkra, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie .
 7. Konto zawiera wszystkie dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym . W przypadku zmiany danych określonych w formularzu Rejestracyjnym Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Helkra Przesyłając stosowne oświadczenie na adres poczty elektronicznej marketing@helkra.pl .
 8. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto
 9. Użytkownikowi nie wolno korzystać z kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego konta innym osobom z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu.
 10. Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. ​​​​​​​Korzystania z serwisu Helkra.pl w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz postanowieniami regulaminu.
  2. Korzystania z serwisu Helkra.pl w sposób niezakłócający jego funkcjonowania 
  3. Niekorzystanie z wirusów lub innych kodów komputerowych, plików lub programów które mogą spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu Helkra.pl
 11. Helkra może czasowo zablokować konto użytkownika lub rozwiązać umowę w szczególności, gdy Użytkownik
  1. Podał dane nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd
  2. Dopuścił się zachowania niezgodnego z regulaminem bądź obowiązującymi przepisami prawa .

 

IV. Odpowiedzialność Helkra

 

 1. Akceptując niniejszy regulamin , Użytkownik akceptuje fakt, ze Helkra nie gwarantuje nieprzerwanego i bezbłędnego użytkowania Helkra.pl
 2. Ograniczenie odpowiedzialności Helkra obejmuje problemy techniczne jakie mogą wystąpić w systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, sprzęcie komputerowym z którego korzysta użytkownik. 
 3. Helkra nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez użytkownika lub wejście w posiadania przez inne osoby ( niezależnie od sposobu wejścia w posiadania) Loginu i Hasła do konta Użytkownika.
 4. Helkra zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym organom wynika z obowiązujących przepisów prawa 
 5. Helkra jest uprawniona do wprowadzania przerw w działaniu Helkra.pl jeżeli jest to spowodowane :
  1. Przyczynami technicznymi bądź technologicznymi a w szczególności koniecznością naprawy, modyfikacji, rozbudowy bądź konserwacji urzadzeń bądź oprogramowania do obsługi technicznej Helkra.pl
  2. Przyczynami niezależnymi od Helkra

 

 

V. Prywatność i poufność

 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest HELKRA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Annopol 4A, (zwany dalej „Administratorem”). Z Administratorem można się skontaktować przy pomocy adresu mail: b2b@helkra.pl, tel.(22)751-40-44

2.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji współpracy z podmiotem, w imieniu którego Pani/Pan występuje. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w celu przesyłania informacji o wydarzeniach branżowych organizowanych przez Administratora, a także dla potrzeb analitycznych i statystycznych związanych z ich wysyłaniem.

3.Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na zapewnieniu kontaktów niezbędnych do realizacji działalności gospodarczej, w tym współpracy z klientem/kontrahentem, jak również informowaniu Pani/Pana o wydarzeniach branżowych organizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4.Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieć pracownicy Administratora, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.

5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia tej współpracy, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.

6.Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

b. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją,

c. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

d. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji współpracy z podmiotem, w imieniu którego Pani/Pan występuje.

e. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.


VI. Obsługa zwrotów

 

1. W okresie 14 dni od daty wydania towaru, Użytkownik może odstąpić od umowy sprzedaży w całości lub w części po uzyskaniu wcześniejszej zgody na dokonanie zwrotu.

2. Wszystkie sprawy dotyczące zwrotów są realizowane wyłącznie poprzez system internetowy zwrotów Helkra.pl

3. Wszystkie przesyłki należy opisać "ZWROT" i przesłać na magazyn w którym towar był zakupiony, wraz z formularzem pobranym z systemu internetowego Helkra.pl. Każdorazowo po zaakceptowaniu zgodny na dokonanie zwrotu, przez pracownika Helkra Sp. z o.o.. Zwroty przysyłane bez wymaganego formularza, nie będą przyjmowane. Prosimy o zwrot towaru w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od zaakceptowania zwrotu przez pracownika Helkra Sp. z o.o. , niedotrzymanie podanego w formularzu terminu wiąże się z przedawnieniem zwrotu.
4. Zwrotom nie podlegają towary sprowadzone na specjalne zamówienie (niedostępne standardowo w ofercie i magazynach firmy Helkra Sp. z o.o..

5. Towary z wyprzedaży nie podlegają zwrotowi

6. Użytkownik może dokonać określoną ilość zwrotów w określonym przedziale czasu, chyba, że przyczyną zwrot towaru jest błąd pracownika Helkra Sp. z o.o. Przekroczenie limitu zwrotów skutkować będzie opłatą za każdy zwrot.  Opłata manipulacyjna z tytułu zwrotu, ilość możliwych zwrotów oraz przedział czasowy dostępny jest w serwiesie helkra.pl w zakładce Reklamacje. Opłata za zwrot jest naliczana automatycznie, faktura VAT wystawiana będzie zbiorczo raz na koniec danego okresu liczenia zwrotu.

7. Zwrot może dotyczyć jedynie towaru pełnowartościowego, bez jakichkolwiek uszkodzeń lub zabrudzeń oraz śladów eksploatacji.

8. W przypadku zwrotu towaru posiadającego nadany przez producenta unikatowy nr serii, możliwy jest zwrot towaru o numerze serii zgodnym z numerem serii zarejestrowanym na dokumencie wydania/sprzedaży.

9. W przypadku niezgłoszonych, nieuzasadnionych i wysyłanych bez wymaganego formularza zwrotów, towar odsyłamy na koszt Użytkownika.

10. W przypadku zwrotów, wynikających z winy firmy Helkra Sp. z o.o. , towar należy przesłać na nasz koszt firmą kurierską DPD (informacji o numerze klienta Helkra Sp. z o.o.  w DPD udzielają pracownicy realizujący zwroty).

W odniesieniu do sprzedaży konsumenckiej zastosowanie ma ustawa z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r., Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).

 

           

 

VII. Postanowienia końcowe

 

1. Helkra zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług Helkra.pl
2. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Helkra który nie może być krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia na stronie www.helkra.pl zmienionego regulaminu.
3. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Helkra.pl zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu i o możliwości akceptacji zmian. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy.
4. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu zostaną uznane prawomocnym postanowieniem sądu za nieważne pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
5. Wszystkie ewentualne spory pomiędzy Helkra a użytkownikiem będą rozstrzygane przez sad właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Helkra 
6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeksu cywilnego.

Treść zastępcza
Treść zastępcza

Oferty Pracy