Tytuł zastępczy

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DO SPEŁNIANIA WOBEC OSÓB KONTAKTOWYCH ZE STRONY KLIENTÓW/KONTRAHENTÓW W ZWIĄZKU Z NAWIĄZYWANIEM WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM/KONTRAHENTEM, W PRZYPADKU POZYSKANIA DANYCH OD TAKIEJ OSOBY

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest HELKRA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Annopol 4A, (zwany dalej „Administratorem”). Z Administratorem można się skontaktować przy pomocy adresu mail: b2b@helkra.pl, tel.(22)751-40-44

 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji współpracy z podmiotem, w imieniu którego Pani/Pan występuje. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w celu przesyłania informacji o wydarzeniach branżowych organizowanych przez Administratora, a także dla potrzeb analitycznych i statystycznych związanych z ich wysyłaniem.

 

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na zapewnieniu kontaktów niezbędnych do realizacji działalności gospodarczej, w tym współpracy z klientem/kontrahentem, jak również informowaniu Pani/Pana o wydarzeniach branżowych organizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieć pracownicy Administratora, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.

 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia tej współpracy, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.

 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 

- żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

- wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji współpracy z podmiotem, w imieniu którego Pani/Pan występuje.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

 

Oferty Pracy